Vi har byggt ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 149
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

INFORMATION!
Vi har anledning att tro att den huvudvattenmätare som vi har är defekt och
för att konstatera hur det verkligen är, sätter vi in en referensmätare på
inkommande ledning i pumphuset.
Tisdagen den 17/12 kl 10.00 fram till kl 11.00 stänger vi ventilerna för
vatten pga att vi måste installera en ny vattenmätare.
Styrelsen


Information om hur det gick med läckagesökningen den andra december.

Vi började vid midnatt med möte i pumphuset och gick igenom hur det skulle utföras. Starten var vid Långkullevägen med avslut på Hälleviksvägen och hela proceduren var avklarad halv fem på morgonen. Resultatet är inte helt lätt att tolka men vi tror oss ha lokaliserat några avvikande förbrukningar.

Avstängningarna mot Äskhult, Axtorp och Rinna visar större förbrukningar så dessa ska kontrolleras och vi har redan testat Äskhult, genom att stänga ventilen under tre dygn och konstaterar att trycket har försvunnit men vi har fortfarande kvar läckage i anläggningen.
Vi inser att vi inte har utrustning att spåra detta läckage och har beställt läckagesökning av professionellt företag som ska genomföra en första sökning i Axtorp den 13 december kl. 10. Mer information kommer till er varefter vi vet något mer. Jag vill passa på att tacka för engagemang, erbjudande om hjälp och information som vi tagit del av.

Jag vill också tacka Sven-Gunnar Ström för den trevliga överraskningen med fika som vi fick på natten när vi satt som små ugglor i pumphuset. Tack! Det uppskattades av oss alla.

Ordförande Claes AnderssonHej medlemmar, här kommer lite information om vår läckagesökning!
Styrelsen har beslutat att stänga av vattentillförseln område efter område med våra
sektioneringsventiler, som är åtta till antalet, för att finna ut var läckaget finns.
Kontroll av ventilernas tillgänglighet, manöverbarhet och funktion har utförts av Stefan H, Kurt N
och Claes, lördagen 9/11 mellan 08.00 och ca 11.00, med efterföljande planeringsmöte.
Läckagesökningen skall göras natten/morgonen den 1 december mellan kl 00.30-04.00.
Claes och Kurt kommer att finnas i pumphuset med anteckningsblock och USB-mätarläsare.
Stefan H och Lars E åker runt i bil med lampor och verktyg och stänger ventiler.
Startpunkt är ventilen vid Långkullevägen och sedan vidare till övriga ventiler.
Före varje stängning mäter vi vattenförbrukningen på mätaren i pumphuset.
Detta arbete räknar vi med att vara klara med ca kl 03.20, då vi avsatt 20 minuter för varje ventil.
Öppning av ventilerna börjar vi med på Långkullevägen igen kl 03.40 och öppnar i så rask takt som
möjligt då vi också ska mäta flöden igen.
Vi beräknar vara klara ca kl 4.

OBS!
Tänk på att stänga av maskiner och utrustning som kan förbruka vatten under denna
tidsrymd, och spola inget vatten i kranar och toalettstolar.
Tack till alla engagerade medlemmar som hört av sig och erbjudit hjälp som vi kan komma
att ha behov av längre fram. Tack även för all information angående iakttagelser.
Styrelsen

Vattenläckage!
Vi har starka själ att förmoda att det finns läckage på vårt vattenledningsnät. Anledningen är att vi under mätningen i september/oktober vid två olika tillfällen hämtat in mätresultat från alla villavattenmätare och jämfört det resultatet med vår huvudmätare i pumphuset, som mäter den totala förbrukningen, och konstaterat att förbrukningen på huvudmätaren var 500 m3 högre än den totala summan på villamätarna.
Ytterligare kontroller har utförts och den senaste under natten till söndagen 2019-11-03. Den kontrollen visade att vi fortfarande har en vattenförlust på ungefär 230 l/t , vilket motsvarar en dygnsförlust på ca 5 m3.
Denna vattenförlust måste vi snarast åtgärda då vi alla är med och betalar för alla upplupna kostnader.
Mycket är ju dolt under mark så det återstår ett digert arbete att finna läckaget. Det som vi i första hand misstänker är att någon av kopplingarna i mark läcker, så vi börjar med att kontrollera de stora ledningarnas kopplingar och hoppas att det är någon av dessa. Är så inte fallet återstår alla medlemmars kopplingar i tomtgräns efter ventil.
Vi kommer att utföra sektionerade avstängningar av vårt vattensystem nattetid efter kl 1 och ca en timma framåt till att börja med för att förhoppningsvis upptäcka i vilket område läckan finns.
Datum för avstängningarna är ännu inte fastställd, så det återkommer vi till framöver.
Tänk på att inte använda någon maskin som kräver tillgång till vatten under de aktuella nätterna.
Medlemmar som kan tänka sig att medverka i denna nattliga sökning kan höra av sig till Claes Andersson, 0705-90 18 60.
Vi hoppas att ni har förståelse för att vi måste lyfta på alla stenar och undersöka alla tänkbara möjligheter för att snarast lösa problemet.
Vi skulle vara tacksamma om ni även är observanta på onormala vattensamlingar längs vattenledningarna på era egna marker och meddelar observationerna till oss.
Styrelsen


Information! 
Med anledning av bristande respekt för betalning vid utsatt tidpunkt, har styrelsen under ordinarie styrelsemöte 2019-09-17 beslutat följande: 
Beslut om följande förfarande vid obetalda fakturor:
 Fakturor har 30 dagars förfallotid. 
Dag 31 utgår första påminnelsefaktura (100kr förseningsavgift) samt information om att bredbandet stängs av efter 10 dagar. Efter dessa 10 dagar utgår andra påminnelsen (100+500kr förseningsavgift) samt att bredbandet stängs av. 
Efter ytterligare 10 dagar går fakturan till inkasso. 
Styrelsen


Jourgruppen är nu igång!
Möte ägde rum vid pumphuset 2019-08-12 för att informera vår jourgrupp om hur systemet på VA-sidan är uppbyggt.
Vi var totalt 11 personer och det är i underkant av vad vi kan förvänta oss, så bättre kan ni kära medlemmar.
Stefan Axelsson och Stefan Hultqvist bjöd på viktig information och efteråt fikabröd och kaffe. Övriga 
personer som ingår i jourgruppen och var närvarade är Lars Engström, Bengt Gustafsson, Patrik Andersson,  Jan Olsson, Jonathan Axelsson, Magnus Tunared, Anders Larsson, Sven-Gunnar Ström och jag, Claes Andersson.
Jourlistan med tvåveckorspass är upprättad. Först med stafettpinnen är Stefan Axelsson som sedan överlämnar den till Bengt Gustafsson och därefter Patrik Andersson och så vidare.
Tack till alla ni som ställer upp för föreningen och ett extra tack till vår eminente Lars Engström som ställer upp i vått och torrt.
Ordförande

Vi har försökt ta reda på hur det blivit så många fakturor som blivit obetalda och det finns flera orsaker.
Den orsak som stört mest är att mailadresser som tex Hotmail har ett filter mot så kallat skräppost och när det finns en bilaga med mailet och man inte godkänt avsändaren i inställningarna slängs detta mail i skräpposten och kontrollerar man inte den korgen så töms den 30 dagar senare och allt är borta.
OBS!
Det är medlemmens ansvar att göra inställningar i sin mailmottagare så denna störning inte uppstår igen.
Påminnelseavgift för obetald faktura kommer att drabba den medlem som inte betalar i tid.


Föreningen är nu inne i en ny fas med förvaltning av VA- och bredbandsinstallationer som med mycket gott resultat är utförda.
Föreningen ska fortsatt hålla en hög standard på hela verksamheten för framtiden.
För att tydliggöra ansvar och fördela arbetsbördan har vi på senaste styrelsemötet beslutat att inrätta en organisation med fyra personer med ansvar för drift, underhåll, media och service/jour.

De fyra områdena med ansvarig är enligt följande:

VA-ansvarig, Stefan Hultqvist
Bredbandsansvarig, Roger Gunnarsson
Medieansvarig, Magnus Tunared
Serviceansvarig, Stefan Axelsson

Tidigare organisation och funktioner kvarstår för kassör, vice ordförande och ordförande enligt nedan:

Kassör, Agnetha Pethrus
Vice ordförande, Kurt Nilsson
Ordförande, Klas Andersson


Styrelsemöte har ägt rum 17/6 2019.


Vattenförbrukning

Vattenmätaravläsning är gjord och nedanstående förbrukning är uppmätt. 
-Förbrukning 1/1 19 t.o.m. 28/5 19 enligt mätaren i pumpstationen: 4220 m3
-Förbrukning 1/1 19 t.o.m. 28/5 19 enligt summan av lägenhetsmätarna 4174 m3
-Differensen är 46 m3 = 1,011%
-Förbrukning av vatten mellan 1/1 19 t.o.m. 30/6 19 är 5570 m3 

2019 års föreningsstämma har hållits i Samlingslokalen Hällevik onsdag 24 april 2019.

Service!
Om du behöver hjälp med din pump/pumpstation så ska du vända dig till
Skandinavisk Kommunalteknik i Mölndal.
Det finns bra information på deras hemsida: www.kommunalteknik.se
Vår kontaktperson på kommunalteknik är Joacim Johansson,
joacim.johansson@kommunalteknik
tel vx 031-7971380

Service kan också fås hos
Relita (Kungsbacka all o spolservice)
Munkatorpsvägen 12
Gällinge
070-5928206
(Auktoriserad av Kommunalteknik)

                       
Vi har per 1/4 2019  installerat 109 vattenmätare, lämnat ut 7 som ej är installerade (15/4) och kvar att hämta ut 6 vattenmätare. Spillvattenavgift enligt kommunens tariff kommer att debiteras till de som kopplat in avlopp men ej ännu kopplat in vatten. (Kommun uppger att de även mäter spillvatten).

Om fakturan för 2018/2019 är mindre än 100 kr så kommer den aktuella summa att inkluderas i nästa faktura som kommer att innehålla VA o Strömförbrukning för 1:a halvåret 2019 plus de kostnader som föreningsstämman beslutar om i april 2019.Installation av bredband: 26/2 2019 är alla installerade,
Vi har erhållit utbetalning av en delsumma från Jorbruksverket, de håller en viss summa inne tills vi har slutredovisat, mer info om detta på Föreningsmötet
Ansökan om slututbetalning gjordes 24/4 2019

Under november och början av december 2018 genomförs ett besök hos alla medlemmar som kopplar in både vatten och avlopp. Plombering av vattenmätare sker vid besöket.
Ytterligare en besöksomgång kommer att göras i början av 2019, då till de som ej var klara 2018. Arbetet pågår.

Kontakt med föreningen


E-post- admin@forlandaavlopp.se
Besvaras så fort som möjligt (inom 2 dagar).


Felanmälan
Telnr: 0702-74 81 58, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i styrelsen. Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.

Vattenprov på din fastighet
Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov från Kungsbacka Kommun.
Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet.
Ring Kungsbacka kommun, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.
Om provet är underkänt skall rörledningarna för kallt och varmt vatten kloreras av kommunen och ett ny provtagning sker efter det.

Vattenmätare
Frågor om vattenmätaren kan besvaras av Stefan Hultqvist efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987.
När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress.
Installation ska göras av behörig VVS-tekniker.
Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.


 
 

Senaste uppdatering.

2019-08-23 CA