Vi har byggt ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 149
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.


Vi söker rivisor till föreningen!

Vår förening med kassör och ordförande har behov av hjälp när vi ska avsluta årets
bokföring.
För närvarande använder vi oss av en större rikstäckande revisionsbyrå i Göteborg som
utför årsbokslutet och under den period som entreprenaden pågick var det viktigt att alla
avstämningar med pågående arbeten blev korrekta.
Nu när entreprenaden är avslutad har vi inte dessa behov, men likväl vill vi att någon med
god kunnighet i ämnet gör våra årsbokslut.
Vi vill helst använda oss av någon som är kopplad till vår förening som medlem men det är
inget krav.
Jag vet att det finns personer i Förlanda med omnejd som arbetar inom detta område och
nu söker vi dig som arbetar med bokföring som ekonomiansvarig och/eller jobbar på
revisionsbyrå.
Ersättning för uppdraget utgår givetvis.
Jag hoppas att intresse finns och du kan kontakt oss med ett mail till:
admin@forlandaavlopp.se eller telefon 0705-901860.
Förlanda 2020-09-03
Claes Andersson, ordförande


Minnesord för vår styrelsemedlem Roger Gunnarsson

Det var med stor chock vi mottog beskedet att du, Roger, precis innan din 57-årsdag hastigt avlidit i ditt hem. Det känns tomt att inte längre ha dig i vår närhet.

Styrelsen vill tacka dig för ditt stora engagemang ända sedan föreningen bildades fram till din bortgång. Varje gång vi träffades var du en positiv och vänlig person med humor, kloka tankar och funderingar. Du är verkligen saknad av oss alla. Du var en person som hela tiden var ett tryggt bollplank i styrelsen vid val och ansökan av bredbandsbidraget och för att dryfta olika förslag och lösningar. Du ville alltid det bästa för föreningens framtid och medlemmar.

Vila i frid Roger, nu har du kämpat färdigt. Våra tankar går till din hustru Annelie, dina döttrar Elin och Hanna med familjer, din mamma Elvy och din syster Anita med familj.

Vi vill sända ett sista tack från Förlanda Avloppsförening.
Ordförande Claes Andersson
Kassör Kurt Nilsson
Föreningsstämman är avslutad 2020-05-04.

Nu har vi haft mycket nederbörd och larm för höga flöden i pumpbrunnarna har inträffat igen.
Problemet uppstår på grund av att några fastigheter släpper in sitt dagvatten i sina avlopp och vidare ut i vårt gemensamma avloppssystem. Detta måste åtgärdas snarast, då dessa höga flöden ger en ökad kostnad för föreningen i form av ökat slitage på pumparna, som medför allt för tidigt utbyte och ökade elkostnader för driften samt även ökade kostnader för utryckning av jourpersonal på grund av de återkommande larmen.


Information om Januaris fakturautskick finns nu undet fliken dokument.

Vattenläckan är nu funnen och åtgärdad. Det var en läckande koppling vid Rinnavägen som nu är utbytt.

Information! 
Med anledning av bristande respekt för betalning vid utsatt tidpunkt, har styrelsen under ordinarie styrelsemöte 2019-09-17 beslutat följande: 
Beslut om följande förfarande vid obetalda fakturor:
Fakturor har 30 dagars förfallotid. 
Dag 31 utgår första påminnelsefaktura (100kr förseningsavgift) samt information om att bredbandet stängs av efter 10 dagar. Efter dessa 10 dagar utgår andra påminnelsen (100+500kr förseningsavgift) samt att bredbandet stängs av. 
Efter ytterligare 10 dagar går fakturan till inkasso. 
Styrelsen

OBS!
Det är medlemmens ansvar att göra inställningar i sin mailmottagare så denna störning inte uppstår igen.
Påminnelseavgift för obetald faktura kommer att drabba den medlem som inte betalar i tid.


Jourgruppen är nu igång!
Möte ägde rum vid pumphuset 2019-08-12 för att informera vår jourgrupp om hur systemet på VA-sidan är uppbyggt.
Vi var totalt 11 personer och det är i underkant av vad vi kan förvänta oss, så bättre kan ni kära medlemmar.
Stefan Axelsson och Stefan Hultqvist bjöd på viktig information och efteråt fikabröd och kaffe. Övriga 
personer som ingår i jourgruppen och var närvarade är Lars Engström, Bengt Gustafsson, Patrik Andersson,  Jan Olsson, Jonathan Axelsson, Magnus Tunared, Anders Larsson, Sven-Gunnar Ström och jag, Claes Andersson.
Jourlistan med tvåveckorspass är upprättad. Först med stafettpinnen är Stefan Axelsson som sedan överlämnar den till Bengt Gustafsson och därefter Patrik Andersson och så vidare.
Tack till alla ni som ställer upp för föreningen och ett extra tack till vår eminente Lars Engström som ställer upp i vått och torrt.
Ordförande


Föreningen är nu inne i en ny fas med förvaltning av VA- och bredbandsinstallationer som med mycket gott resultat är utförda.
Föreningen ska fortsatt hålla en hög standard på hela verksamheten för framtiden.
För att tydliggöra ansvar och fördela arbetsbördan har vi på senaste styrelsemötet beslutat att inrätta en organisation med fyra personer med ansvar för drift, underhåll, media och service/jour.

De fyra områdena med ansvarig är enligt följande:

VA-ansvarig, Stefan Hultqvist
Bredbandsansvarig, Roger Gunnarsson
Medieansvarig, Magnus Tunared
Serviceansvarig, Stefan Axelsson

Tidigare organisation och funktioner kvarstår för kassör, vice ordförande och ordförande enligt nedan:

Kassör, Agnetha Pethrus
Vice ordförande, Kurt Nilsson
Ordförande, Klas Andersson


Styrelsemöte 1 har ägt rum 22/1 2019.
Styrelsemöte 2 har ägt rum 15/4 2019.
Styrelsemöte 3 har ägt rum 17/6 2019.
Styrelsemöte 4 har ägt rum 17/9 2019.
Styrelsemöte 5 har ägt rum 9/12 2019.

Nästa styrelsemöte skall hållas 20/4 2020.
Föreningsstämman är planerad till 27/5 2020. kl 19.00


Vattenförbrukning
Vattenmätaravläsning är gjord och nedanstående förbrukning är uppmätt. 
-Förbrukning 1/1 19 t.o.m. 28/5 19 enligt mätaren i pumpstationen: 4220 m3
-Förbrukning 1/1 19 t.o.m. 28/5 19 enligt summan av lägenhetsmätarna 4174 m3
-Differensen är 46 m3 = 1,011%
-Förbrukning av vatten mellan 1/1 19 t.o.m. 30/6 19 är 5570 m3 

Service!
Om du behöver hjälp med din pump/pumpstation så ska du vända dig till
Skandinavisk Kommunalteknik i Mölndal.
Det finns bra information på deras hemsida: www.kommunalteknik.se
Vår kontaktperson på kommunalteknik är Joacim Johansson,
joacim.johansson@kommunalteknik
tel vx 031-7971380

Service kan också fås hos
Relita (Kungsbacka all o spolservice)
Munkatorpsvägen 12
Gällinge
070-5928206
(Auktoriserad av Kommunalteknik)

                       
Vi har per 1/4 2019  installerat 109 vattenmätare, lämnat ut 7 som ej är installerade (15/4) och kvar att hämta ut 6 vattenmätare. Spillvattenavgift enligt kommunens tariff kommer att debiteras till de som kopplat in avlopp men ej ännu kopplat in vatten. (Kommun uppger att de även mäter spillvatten).

Om fakturan för 2018/2019 är mindre än 100 kr så kommer den aktuella summa att inkluderas i nästa faktura som kommer att innehålla VA o Strömförbrukning för 1:a halvåret 2019 plus de kostnader som föreningsstämman beslutar om i april 2019.


Kontakt med föreningen
E-post- admin@forlandaavlopp.se
Besvaras så fort som möjligt (inom 2 dagar).


Felanmälan
Telnr: 0702-74 81 58, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i styrelsen. Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.

Vattenprov på din fastighet
Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov från Kungsbacka Kommun.
Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet.
Ring Kungsbacka kommun, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.
Om provet är underkänt skall rörledningarna för kallt och varmt vatten kloreras av kommunen och ett ny provtagning sker efter det.

Vattenmätare
Frågor om vattenmätaren kan besvaras av Stefan Hultqvist efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987.
När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress.
Installation ska göras av behörig VVS-tekniker.
Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.


 
 

Senaste uppdatering.