Historik, här finner du handlingar som inte är aktuella längreFakturainformation!

Vi har nu sänt ut en faktura från Förlanda Avloppsförening avseende din VA förbrukning.
Fakturan är för perioden 1/7/20 till och med 31/12/20 och sänds ut via e-post.
Ni som inte har någon förbrukning av VA har inte fått någon faktura.

OBS!
Om du den 27 januari inte hittar din faktura så vänligen hör av dig.
Titta även i din skräppost om du inte hittar mailet.
Om mailet ligger i skräppostlådan måste du godkänna att mailet inte är skräppost.
Fakturan finns som ett bifogat dokument och heter Faktura(tre siffror står här).pdf.
Siffrorna är ditt fakturanummer som används som referens vid din betalning.

StyrelsenFakturainformation!

Under 25 och 26 januari sänder vi en faktura från Förlanda Avloppsförening avseende din VA förbrukning.
Fakturan är för perioden 1/7/20 till och med 31/12/20 och sänds ut via e-post.

OBS!
Om du den 27 januari inte hittar din faktura så vänligen hör av dig.
Titta även i din skräppost om du inte hittar mailet.
Fakturan finns som ett bifogat dokument och heter Faktura(tre siffror står här).pdf.
Siffrorna är ditt fakturanummer som används som referens vid din betalning.
Vi har per 1/4 2019  installerat 109 vattenmätare, lämnat ut 7 som ej är installerade (15/4) och kvar att hämta ut 6 vattenmätare. Spillvattenavgift enligt kommunens tariff kommer att debiteras till de som kopplat in avlopp men ej ännu kopplat in vatten. (Kommun uppger att de även mäter spillvatten).

Vi söker revisor till föreningen!
Vår förening med kassör och ordförande har behov av hjälp när vi ska avsluta årets
bokföring.
För närvarande använder vi oss av en större rikstäckande revisionsbyrå i Göteborg som
utför årsbokslutet och under den period som entreprenaden pågick var det viktigt att alla
avstämningar med pågående arbeten blev korrekta.
Nu när entreprenaden är avslutad har vi inte dessa behov, men likväl vill vi att någon med
god kunnighet i ämnet gör våra årsbokslut.
Vi vill helst använda oss av någon som är kopplad till vår förening som medlem men det är
inget krav.
Jag vet att det finns personer i Förlanda med omnejd som arbetar inom detta område och
nu söker vi dig som arbetar med bokföring som ekonomiansvarig och/eller jobbar på
revisionsbyrå.
Ersättning för uppdraget utgår givetvis.
Jag hoppas att intresse finns och du kan kontakt oss med ett mail till:
admin@forlandaavlopp.se eller telefon 0705-901860.
Förlanda 2020-09-03

Föreningsstämman är avslutad 2020-05-04.

Nu har vi haft mycket nederbörd och larm för höga flöden i pumpbrunnarna har inträffat igen.
Problemet uppstår på grund av att några fastigheter släpper in sitt dagvatten i sina avlopp och vidare ut i vårt gemensamma avloppssystem. Detta måste åtgärdas snarast, då dessa höga flöden ger en ökad kostnad för föreningen i form av ökat slitage på pumparna, som medför allt för tidigt utbyte och ökade elkostnader för driften samt även ökade kostnader för utryckning av jourpersonal på grund av de återkommande larmen.

Jourgruppen är igång!
Möte ägde rum vid pumphuset 2019-08-12 för att informera vår jourgrupp om hur systemet på VA-sidan är uppbyggt.
Vi var totalt 11 personer och det är i underkant av vad vi kan förvänta oss, så bättre kan ni kära medlemmar.
Stefan Axelsson och Stefan Hultqvist bjöd på viktig information och efteråt fikabröd och kaffe. Övriga 
personer som ingår i jourgruppen och var närvarade är Lars Engström, Bengt Gustafsson, Patrik Andersson,  Jan Olsson, Jonathan Axelsson, Magnus Tunared, Anders Larsson, Sven-Gunnar Ström och jag, Claes Andersson.
Jourlistan med tvåveckorspass är upprättad. Först med stafettpinnen är Stefan Axelsson som sedan överlämnar den till Bengt Gustafsson och därefter Patrik Andersson och så vidare.
Tack till alla ni som ställer upp för föreningen och ett extra tack till vår eminente Lars Engström som ställer upp i vått och torrt.

Information om Januaris fakturautskick finns nu undet fliken dokument.

Om fakturan för 2018/2019 är mindre än 100 kr så kommer den aktuella summa att inkluderas i nästa faktura som kommer att innehålla VA o Strömförbrukning för 1:a halvåret 2019 plus de kostnader som föreningsstämman beslutar om i april 2019.Vattenläckan är nu funnen och åtgärdad. Det var en läckande koppling vid Rinnavägen som nu är utbytt.

Information! 
Med anledning av bristande respekt för betalning vid utsatt tidpunkt, har styrelsen under ordinarie styrelsemöte 2019-09-17 beslutat följande: 
Beslut om följande förfarande vid obetalda fakturor:
Fakturor har 30 dagars förfallotid. 
Dag 31 utgår första påminnelsefaktura (100kr förseningsavgift) samt information om att bredbandet stängs av efter 10 dagar. Efter dessa 10 dagar utgår andra påminnelsen (100+500kr förseningsavgift) samt att bredbandet stängs av. 
Efter ytterligare 10 dagar går fakturan till inkasso. 
Styrelsen

OBS!
Det är medlemmens ansvar att göra inställningar i sin mailmottagare så denna störning inte uppstår igen.
Påminnelseavgift för obetald faktura kommer att drabba den medlem som inte betalar i tid.

Föreningen är nu inne i en ny fas med förvaltning av VA- och bredbandsinstallationer som med mycket gott resultat är utförda.
Föreningen ska fortsatt hålla en hög standard på hela verksamheten för framtiden.
För att tydliggöra ansvar och fördela arbetsbördan har vi på senaste styrelsemötet beslutat att inrätta en organisation med fyra personer med ansvar för drift, underhåll, media och service/jour.

De fyra områdena med ansvarig är enligt följande:

VA-ansvarig, Stefan Hultqvist
Bredbandsansvarig, Roger Gunnarsson
Medieansvarig, Magnus Tunared
Serviceansvarig, Stefan Axelsson

Tidigare organisation och funktioner kvarstår för kassör, vice ordförande och ordförande enligt nedan:

Kassör, Agnetha Pethrus
Vice ordförande, Kurt Nilsson
Ordförande, Klas Andersson

Styrelsemöte 1 har ägt rum 22/1 2019.
Styrelsemöte 2 har ägt rum 15/4 2019.
Styrelsemöte 3 har ägt rum 17/6 2019.
Styrelsemöte 4 har ägt rum 17/9 2019.
Styrelsemöte 5 har ägt rum 9/12 2019.


INFORMATION!
Vi har anledning att tro att den huvudvattenmätare som vi har är defekt och
för att konstatera hur det verkligen är, sätter vi in en referensmätare på
inkommande ledning i pumphuset.
Tisdagen den 17/12 kl 10.00 fram till kl 11.00 stänger vi ventilerna för
vatten pga att vi måste installera en ny vattenmätare.
Styrelsen

Information om hur det gick med läckagesökningen den andra december.

Vi började vid midnatt med möte i pumphuset och gick igenom hur det skulle utföras. Starten var vid Långkullevägen med avslut på Hälleviksvägen och hela proceduren var avklarad halv fem på morgonen. Resultatet är inte helt lätt att tolka men vi tror oss ha lokaliserat några avvikande förbrukningar.

Avstängningarna mot Äskhult, Axtorp och Rinna visar större förbrukningar så dessa ska kontrolleras och vi har redan testat Äskhult, genom att stänga ventilen under tre dygn och konstaterar att trycket har försvunnit men vi har fortfarande kvar läckage i anläggningen.
Vi inser att vi inte har utrustning att spåra detta läckage och har beställt läckagesökning av professionellt företag som ska genomföra en första sökning i Axtorp den 13 december kl. 10. Mer information kommer till er varefter vi vet något mer. Jag vill passa på att tacka för engagemang, erbjudande om hjälp och information som vi tagit del av.

Jag vill också tacka Sven-Gunnar Ström för den trevliga överraskningen med fika som vi fick på natten när vi satt som små ugglor i pumphuset. Tack! Det uppskattades av oss alla.

Ordförande Claes Andersson

Hej medlemmar, här kommer lite information om vår läckagesökning!
Styrelsen har beslutat att stänga av vattentillförseln område efter område med våra
sektioneringsventiler, som är åtta till antalet, för att finna ut var läckaget finns.
Kontroll av ventilernas tillgänglighet, manöverbarhet och funktion har utförts av Stefan H, Kurt N
och Claes, lördagen 9/11 mellan 08.00 och ca 11.00, med efterföljande planeringsmöte.
Läckagesökningen skall göras natten/morgonen den 1 december mellan kl 00.30-04.00.
Claes och Kurt kommer att finnas i pumphuset med anteckningsblock och USB-mätarläsare.
Stefan H och Lars E åker runt i bil med lampor och verktyg och stänger ventiler.
Startpunkt är ventilen vid Långkullevägen och sedan vidare till övriga ventiler.
Före varje stängning mäter vi vattenförbrukningen på mätaren i pumphuset.
Detta arbete räknar vi med att vara klara med ca kl 03.20, då vi avsatt 20 minuter för varje ventil.
Öppning av ventilerna börjar vi med på Långkullevägen igen kl 03.40 och öppnar i så rask takt som
möjligt då vi också ska mäta flöden igen.
Vi beräknar vara klara ca kl 4.

OBS!
Tänk på att stänga av maskiner och utrustning som kan förbruka vatten under denna
tidsrymd, och spola inget vatten i kranar och toalettstolar.
Tack till alla engagerade medlemmar som hört av sig och erbjudit hjälp som vi kan komma
att ha behov av längre fram. Tack även för all information angående iakttagelser.
Styrelsen

Vattenläckage!
Vi har starka själ att förmoda att det finns läckage på vårt vattenledningsnät. Anledningen är att vi under mätningen i september/oktober vid två olika tillfällen hämtat in mätresultat från alla villavattenmätare och jämfört det resultatet med vår huvudmätare i pumphuset, som mäter den totala förbrukningen, och konstaterat att förbrukningen på huvudmätaren var 500 m3 högre än den totala summan på villamätarna.
Ytterligare kontroller har utförts och den senaste under natten till söndagen 2019-11-03. Den kontrollen visade att vi fortfarande har en vattenförlust på ungefär 230 l/t , vilket motsvarar en dygnsförlust på ca 5 m3.
Denna vattenförlust måste vi snarast åtgärda då vi alla är med och betalar för alla upplupna kostnader.
Mycket är ju dolt under mark så det återstår ett digert arbete att finna läckaget. Det som vi i första hand misstänker är att någon av kopplingarna i mark läcker, så vi börjar med att kontrollera de stora ledningarnas kopplingar och hoppas att det är någon av dessa. Är så inte fallet återstår alla medlemmars kopplingar i tomtgräns efter ventil.
Vi kommer att utföra sektionerade avstängningar av vårt vattensystem nattetid efter kl 1 och ca en timma framåt till att börja med för att förhoppningsvis upptäcka i vilket område läckan finns.
Datum för avstängningarna är ännu inte fastställd, så det återkommer vi till framöver.
Tänk på att inte använda någon maskin som kräver tillgång till vatten under de aktuella nätterna.
Medlemmar som kan tänka sig att medverka i denna nattliga sökning kan höra av sig till Claes Andersson, 0705-90 18 60.
Vi hoppas att ni har förståelse för att vi måste lyfta på alla stenar och undersöka alla tänkbara möjligheter för att snarast lösa problemet.
Vi skulle vara tacksamma om ni även är observanta på onormala vattensamlingar längs vattenledningarna på era egna marker och meddelar observationerna till oss.
Styrelsen

Nästa styrelsemöte skall hållas 20/4 2020.
Föreningsstämman är planerad till 27/5 2020. kl 19.00

Vattenförbrukning
Vattenmätaravläsning är gjord och nedanstående förbrukning är uppmätt. 
-Förbrukning 1/1 19 t.o.m. 28/5 19 enligt mätaren i pumpstationen: 4220 m3
-Förbrukning 1/1 19 t.o.m. 28/5 19 enligt summan av lägenhetsmätarna 4174 m3
-Differensen är 46 m3 = 1,011%
-Förbrukning av vatten mellan 1/1 19 t.o.m. 30/6 19 är 5570 m3 

Bredbandsenkät Förlanda Avloppsförening

Hej alla, här kommer lite information om resultatet på bredbandsenkäten.
Antal ja svar 65st
Antal nej svar 23st
Det finns således några kvar som har möjlighet att svara om dom vill det.


Då det är fler än 50 som svarat ja, går vi nu vidare med ärendet och har gjort en inledande förfrågan till vår operatör Openuniverse för att höra vad dom har att erbjuda oss och när svar inkommit får vi ta ställning till det.

När vi har mer att informera om återkommer vi.

I enkätsvaren fick jag varierande önskemål om olika hastigheter, TV tablåer etc. och det är något som vi givetvis ska ta upp vid diskussioner med en möjlig leverantör. Vi får se hur vi hanterar den frågan för att reda ut den biten.

2018-05-01

Vänligen
Claes i Axtorp

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

När du vill komma i kontakt med föreningen ska du från och med 15/10 2018 skicka e-post eller ringa enligt nedanstående.

E-post (säkrast): admin@forlandaavlopp.se Besvaras så fort som möjligt (inom 2 dagar).

Ringa, Telnr: 0702-74 81 58, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i styrelsen. Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.

Telnr: 0300-54 23 40 (Kurt Nilsson) har ingen bevakning under perioden 20/9 tom 7/10 2018. Kommer att ersättas 15/10 2018 då abonnemanget upphör.

Behöver du hämta vattenmätare under perioden 20/9 tom 7/10 2018 så kontaktar du föreningen på telnr: 0702-74 81 58

De störningar på bredbandet som funnits de senaste dagarna 13-14/9 har berott på avgrävd fiberkabel utefter "Tom-raksträckan" två tillfällen och felaktigheter hos Open Universe. Vår egen anläggning fungerar utmärkt.

Föreningen har fått nytt telefonnummer från och med 2018-09-15.
Det nya numret är 0702 -74 81 58.
Det är ett mobilnummer så täckningen är inte perfekt. Säkrast att komma i kontakt med föreningen är e-post: admin@forlandaavlopp.se

Avläsning av vattenmätarna skedde 19/4. Vi har sedan årsskiftet förbrukat 2918 kubikmeter vatten enligt mätaren i pumphuset. Summan av avläsningen av alla installerade vattenmätare visar en förbrukning om 2888 kubikmeter vatten.
Således en differens om 30 kubikmeter, detta resultat är acceptabelt.

Trycket i vattenledningen ut från pumphuset är nu (3/9 kl 18.00) reducerat från 7 bar till 6 bar.
Inga kommentarer har inkommit per 9/9, så vi behåller trycket om 6 bar tills vidare
Hela VA anläggningen är nu i drift.

Test av fjärravläsning av vattenmätare:
Igår den 3/9 så körde vi runt och provade att fjärravläsa vattenmätare.
Föreningen har lämnat ut 65 st mätare och vi läste av de som var i drift 43 st.
Föreningen har delat ut 22 st som ännu inte är i drift.
Kontakten mellan de avläsande datorn och vattenmätarna var förträffligt bra,
Vid fri sikt mot ett hus kunde vi läsa av på flera hundra meter, det bådar gott.

När det gäller debitering av vatten och avlopp så kommer det ske enligt följande.

Avlopp:
De som enbart har kopplat in sig på avlopp kommer att debiteras enligt Kungsbaka kommuns schablon, den baserar sig på antal personer i hushållet.
Tariffen finns på Kungsbackas hemsida.
Tillkommer kommunens halva fasta avgift.

Vatten:
Den som har vatten inkopplat betalar för vattenförbrukningen enligt installerad och plomberad mätare.
Tillkommer kommunens halva fasta avgift.
I priset ingår utsläpp av avloppsvattnet.

De hushåll som kopplar in sig på vatten utan att ha installerat vattemätare debiteras enligt Kungsbacka kommuns medeltal för vattenförbrkning vilket är 160 liter per person och dygn.

Gräva ned slangarna. Det är nu OK att gräva ned slangarna, alla tre.
Koppla in Avloppet på ledningssystemet är OK, alla avloppspumpar är i drift.
Koppla in Vattnet på ledningssystemet är OK, alla tryckstegringspumpar är i drift. Observera att du måste installera vattenmätaren när du kopplar in vattnet, samt ta vattenprov (se nedan).

Vattenprov på din fastighet. Detta stycke gäller ej för boende på Enebacksvägen. Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov. Föreningen har till KBA kommun skickat in en lista över alla som ska koppla in vatten och de kommer ut och tar vattenprov. Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet. Ingen prioritering har lämnats till kommunen, så om du har bråttom så ring KBA kommen, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.

Vattenmätare. Mätaren kan hämtas hos Stefan Hultqvist, vardagar efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987, samt hos Kurt Nilsson, tel 0300-542340. När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress. Installation ska göras av behörig VVS-tekniker. Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.

Fiberinstallation. LinktoLink räknar med att de som finns med i omgång nr 1 kommer att vara installerade innan semestern. Blåsomgång nr 2 pågår, samt installation. Vi har per 9/9 installerat

Bredbandsenkäten

Claes Andersson har under en tid jobbat med att undersöka intresse och möjlighet att från de operatörer som finns tillgängliga i utbudet från Kungsbacka Bredand/Open Universe för att leverera ett paket av tjänster till en grupp medlemmar.
Via enkät som skickats ut till medlemmarna så är det rätt så skiftande önskemål om innehåll och bindningstid på ett lämpligt paket av tjänster (Internet, TV, Telefoni).
Svaren som erhållits är inte tillräckligt attraktiva för att vi ska binda upp föreningen i ett paketerbjudande. Skälet till detta är att leverantören vill binda upp minst 50 medlemmar i paketet och fakturera kostnaden månadsvis till föreningen. Föreningen ska då vidarefakturera avgifterna till medlemmarna. Kostnaden för föreningen för denna fakturering bedöms överstiga den rabatt som ges för paketet. Alltså blir det ingen vinst för medlemmen som förvisso får ett lägre pris men som då också måste bära föreningens kostnader för fakturering, samt administration av medlemsregistrering hos leverantören. Föreningen står också för en eventuell risk att någon medlem inte betalar i tid eller att betalning uteblir.
Vi har inte erhållit något erbjudande från Telia och det beror på att Telia inte säljer sina tjänster till några andra nätverk än sina egna.

Vi tackar Claes för väl genomfört arbete, men måste konstatera att totalt sett så vinner vi ingenting på att ha ett paketerbjudande för bredbandstjänster. Varje medlem får själv bedöma vilka tjänster man vill utnyttja och av vilken tjänsteleverantör samt bindningstid

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

Extra föreningsstämma hölls den 30/5.
36 fastigheter var representerade.
Beslut om ny korrigerad årsredovisning togs av stämman.
Protokoll och den nya årsredovisningen är utlagda på hemsidan.

Blåsning av "kundfiber" dvs den fibertråd som går från kopplingsskåp till fastíghet.
Inga nya anmälningar till omång 1 tas emot. Eventuella tillkommande får vänta till nästa omgång (ej tidplanelagd ännu).
De så kallade schwitcharna är monterade och produktionssatta.

Vi har den 15/6 fått preliminara resultat av senaste provtagningen och de ligger långt under gränsvärdena på samtliga ställen. På måndag kväll är odlingen klar och vi får slutgiltigt beseked. Spolningen är avslutad fredag 15/6.
Vi får också besked om när Norvatek kan installera  sandfilter i vår pumpstation på måndag.
Våra tryckstegringspumpar kommer inte att startas förrän sandfiltret är installerat.
Mer information kommer på måndagkväll (18/6)

Slutbesiktning genomförd 11/6 med deltagare från Föreningen, Skandinavisk kommunalteknik, och Mjetab. Allt förlöpte planenligt och till protokollet fogades listan över kvarstående justeringar och åtgärd för att filtrera de gruskorn vi har i dricksvattnet.

Mjetab lämnade i samband med slutbesiktningen över anläggningen till föreningen, vilket betyder att vi nu kan koppla in oss på avloppsledningarna. Tyvärr måste vi vänta med inkoppling av vatten tills provsvar erhållits och att filter har installerats i pumphuset. Rör ej vattenslangen ännu ifall vi måste spola ytterligare.

Det är alltså klart för de som vill att koppla in avloppet och att ta avloppssystemet i bruk. Avloppsledningarna är fyllda med vatten och avloppspumparna vid pumpstationen är igång.

OBS, Tänk på att installera backventilen så nära avloppsserviskranen som möjligt, och enligt medföljande instruktion. Tag gärna ett foto av backventilen då den är installerad. Glöm inte att öppna servisventilen innan pumpen startas.

Resultat av tagna vattenprover på Förlanda avloppsförenings vattenledningar.

Proven tagna av Jesper Lindvall, KBA kommun den 30/5 2018 på 5 olika platser.
Gränsvärde för godkänt prov är 100. Alla provtagningsställen måste samtidigt visa ett godkänt resultat innan anläggningen är klar för användning.

Uppmätta värden 30/5 2018
Förlandavägen 740: Värde 111 ej godkänt
Almåsv 6: Värde 2
Stockaredsv 312: Värde 740 ej godkänt samt 2 kolibakterier ej godkänt
Enebacksv 32: Värde 81
Hälleviksvägen 228 :Värde 82

I och med att vi vid spolning av huvudvattenledningen från Gällinge har hittat små gruskorn i vattnet så planerar vi att installera filter i vår pumpstation. Dugatorp har också små gruskorn hos sig i sina pumpar och kommer också att installera filter. Vi har kontaktat leverantören av vårt pumphus, de jobbar fram ett förslag till filterlösning.
Vi fortsätter att spola våra ledningar tills vi har installerat filter, då tas nya vattenprover.
Speciell uppmärksamhet på området Råg, öka spolningen och ”chocktömma” varje servisledning. Har genomförts idag, ytterligare en utsläppspunkt i Råg har öppnats.

Utsläppspunkter:

Råg. Hos Bjarne Landgren, Stockaredsv 312
Råg. Hos Dan Eriksson, Stockaredsv 373
Hällevik. Hos Roger Gunnarsson, Hälleviksvägen 228
Förlandavägen. Hos Henrik Widepalm
Axtorp. Hos Anzen, Äskhultsv 10
Skog1. Hos Bertil Andersson Äskhultsv 129
Skog2. Hos Kurt Nilsson, Almåsv 6
Enebacken. Hos Håkan Bäck, Enebacksvägen 32.


Om du iakktar något "konstigt" kring dessa utsläppspunkter vänlige ring någon av nedanstående.

Roger Gunnarsson, Tel 0706-611203
Lars Engström, Tel 0300-542484
Från o med måndag 28/5 även
Kurt Nilsson, Tel. 0300-542340

Lägesrapport torsdag 31/5 för perioden 23/5 tom 31/5

Alla ledningar är nu klara och godkända med avseende på täthet.
Alla provtryckningsgropar har kopplats och återfyllts.
Arbetet med efterjusteringar pågår samtidigt som fortsatt sköljning pågår.
Vi planerar att ha en slutbesiktning måndag 11/6 då vi också räknar med att ta över ledningssystemet i föreningens regi.


Vi har sammanlagt 34 ledningssegment som provtrycks 17 för  vatten och 17 för avlopp,.
Av dessa 17 för vatten har 17 godkänts
Av dessa 17 för avlopp har 17 go


Förfrågan om inkoppling av bredband har skickats ut. Vi ger härmed en möjlighet att koppla in bredbandet innan inkoppling av VA sker. När är vi klara för att koppla in VA o fiber?

Mycket svårt att säga då vi är så väderberoende och inte vet hur lång tid som åtgår för provtagning av vattenkvalitet i ledningsnätet och provtagning i resp hus.
Vi ber er att inte röra de tre uppstickande slangarna vid er tomtgräns ännu. Tydligt besked kommer när det är tillåtet att börja koppla in.


Lägesrapport torsdag 29/3 för perioden 23/3 - 29/3.

Trots den starka kylan på nätterna den här veckan så har vi lyckats med några provtryckningar.
De sträckor som är klara är:
1. Från gropen vid korsningen Förlandav/Stockaredsv fram till gropen/slanguppsticket vid Kullagården norr om Förlandavägen vattenledningen godkänd.
2. Från slutändan vid Stockaredsv fram till Samlingslokalen Hällevik är både vatten och avloppsledning godkända

Avloppsledningen med samma sträckning som punkt 1 återstår, ventilerna frös på måndagsnatten och trycket gick ur ledningen. Provtryckningen görs om efter påsk
Vidare har vi bytt ut en servisventil som visade på läckage vid provtryckning av ledningarna vid Axtorp.
Dessutom har en nyligen upptäckt läcka på vår gemensamma vattenledning vid Lilla Bro åtgärdats.
Sammankoppling av ledningarna i provtryckningsgropen vid de nybyggda husen i Axtorp och återfyllning av gropen börjar idag torsdag.

Återstående provtryckningar som görs efter påsk är:
kvarvarande avloppsledning norr om Förlandav
Från Kullagården till slutet av ledningen ( förbi kyrkan)
Från samlingslokalen till slutet av ledningen vid Hälleviksvägen

Tack till Mjetabs personal som jobbar med provtryckningarna och som städar upp efter de kalla nätternas ”förfrysningar” , backar till ruta 1 och kämpar vidare.

Fyllning och provtryckning för återstående delar bedöms ta 2-3 arbetsdagar.
Koppling av ledningarna i provtryckningsgroparna och igenläggning av groparna ca 6-7 arbetsdagar. Parallellt med att vi kopplar ihop och lägger igen så börjar vi att skölja ledningarna så att vi så fort det någonsin går kan  ta de 5-6 vattenprover som behövs.
Att få svar på vattenprover tar ca 5 arbetsdagar.

När i tiden vi kan genomföra dessa dagar beror på hur vädret utvecklar sig, nästa vecka ser ju prognosen inte så bra ut, rejält med minusgrader från tisdag tom lördag.

All fiberblåsning av stamfiber, dvs fibertrådar mellan kopplingsskåpen är klar. I nodehuset återstår montering av så kallade switchar, utrustning som fördelar ut trafiken till o från rätt mottagare.
Så fort vi grävt ned våra fiberslangar på tomterna (när tjälen gått ur backen) kan vi börja blåsa fibertrådarna till varje hus och montera boxarna inomhus. Vi ser gärna att alla som tillhör samma skåp är klara samtidigt. Information om vem som tillhör vilket skåp kommer att skickas ut via e-post inom några veckor.

Pumpstationer:
Alla som ska koppla in sig på avloppsnätet har nu fått sina avloppspumpstationer med tillbehör.

När är vi klara för att koppla in VA o fiber?

Mycket svårt att säga då vi är så väderberoende och inte vet hur lång tid som åtgår för provtagning av vattenkvalitet i ledningsnätet och provtagning i resp hus.
Vi ber er att inte röra de tre uppstickande slangarna vid er tomtgräns ännu. Tydligt besked kommer när det är tillåtet att börja koppla in.


Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen.

Perioden: (30/10- 9/11)
Fastigheter som finns väster om Stockaredsvägen inklusive 6 fastigheter vid södra delen av Stockaredsvägen är klara. Vidare är fastigheter i axtorpkurvan klara.
Grävning och inkoppling av fastigheter efter Förlandavägen fram till vägen upp till Olasgården är klara.
Inkoppling av el till pumphuset  som Ellevio är klart.

Närmaste planerna:
(Ändrad ordning - Hälleviksvägen blir efter att vi är framme vid Rinnavägen)
Kedjegrävarlaget och Larvgrävarlaget. Fortsätter från Förlandavägen upp till Olasgården och vidare bort mot Rinnvägen.
Hjulgrävarlaget  börjar i Hög och går norrut till Hälleviksvägen.
Ingrävning av serviser efter sträckan.
Därefter fortsätter arbetet med kedjegrävarlaget vid Hälleviksvägen.
Perioden: (16 - 22/10)
Jobbet på Enebacksvägen:  skrapning av vägen genpmförd
Fågelsångsvägen klar, kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil återstår pga av kommande provtryckning.
Västra Skog avslutas en servis plus återfyllning återstår klart under veckan.
Arbetet vid Äskhultsvägen (Axtorp) pågår, grävning klar men serviser återstår att montera.
Råg är färdigställt.
Pumphuset levererat och inkoppling pågår. Inkoppling av el planerad till W43
Kedjegrävarlaget har lagt ned stam-ledningen fram till Stockaredsv

Närmaste planerna:
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget avslutar västra Skog. Fortsätter sedan vid Förlandavägskurvan i Axtorp.
Kedjegrävarlaget  fortsätter på östra sidan av Stockaredsv och upp till Förlandav, sedan österut fram till vägen upp til Olasgården.
Ingrävning av serviser efter sträckan.
Därefter fortsätter arbetet med kedjegrävarlaget vid Hälleviksvägen.
Perioden: (8 - 15/10)
Jobbet på Enebacksvägen:  ledningsdragningen är klar justering och "efterputsning" av vägen återstår.
Fågelsångsvägen klar, kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil återstår pga av kommande provtryckning.
Västra Skog fortsätter  och avslutas under nästa vecka,  8 fastigheter klara, åtrerstår 8 fastigheter.
Arbetet vid Äskhultsvägen pågår, grävning klar men serviser återstår att montera.
Kedjegrävarlaget jobbar med att färdigställa Råg ,lite avslutninsarbete återstår.
Ungefär hälften  av våra fastigheter har fått sina VA serviser och fiberslang till tomtgräns.

Närmaste planerna:
Pumphuset anländer 18/10 och monteras. El kopplas in W43.
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget avslutar västra Skog (Almåsv, Långkullev och Nordlyckev) 
Kedjegrävarlaget  avslutar Råg under kommande vecka.
Därefter fortsätter arbetet vid Axtorp (vid etableringen) för att jobba sig österut. Kedjegrävaren flyttad till Axtorp
Förra Veckan: (2 - 8/10)
Jobbet på Enebacksvägen:  ledningsdragningen är klar justering och "efterputsning" av vägen återstår.
Fågelsångsvägen klar, kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil återstår pga av kommande provtryckning.
Västra Skog påbörjad,  6 fastigheter klara, åtrerstår 10 fastigheter.
Arbetet vid Äskhultsvägen pågår, grävning klar men serviser återstår att montera.
Kedjegrävarlaget jobbar med att färdigställa Råg.
Vi har nu 62 fastigheter som har fått sina VA serviser och fiberslang till tomtgräns.

Närmaste planerna:
Pumphuset anländer 18/10 och monteras. El kopplas in W43.
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget fortsätter i västra Skog (Almåsv, Långkullev och Nordlyckev) 
Kedjegrävarlaget  gör färdigt Råg under kommande vecka.
Därefter fortsätter arbetet vid Axtorp (vid etableringen) för att jobba sig österut.
Förra Veckan: (18 - 24/9)
Jobbet på Enebacksvägen:  ledningsdragningen är klar justering och "efterputsning" av vägen återstår.
Fågelsångsvägen "nästan" klar, tre serviser återstår samt kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil.
Arbetet vid början av Äskhultsvägen pågår men har stått stilla i två dagar pga sjukdom. Återstart 25/9.
Vi har nu 51 fastigheter som har fått sina VA serviser och fiberslang till tomtgräns.

Närmaste planerna:
Kedjegrävarlaget gör klart  på början av Äskhultsvägen, borde vara klart i slutet av v39.
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget fortsätter i västra Skog (Almåsv, Långkullev och Nordlyckev) då är klara med Enebacksvägen och Fågelsångsvägen.
När Kedjegrävarlaget  har färdigställt Äskhultsvägen, flyttas de till RÅG (Södra delen av Stockaredsv).
Därefter fortsätter arbetet vid Axtorp (vid etableringen) för att jobba sig österut.
För att se hur långt vi kommit tom vecka 28, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Semester vecka 29 - 31.

Vi har nu grävt och lagt ned Vatten, Avlopps och Fiberslang enligt nedan.

Vatten, Avloppsslang: 3.190 meter. (Totala längen uppskattad till 20.000 meter)
Fiberslang: 4.530 meter (Totala längden uppskattad till 36.000 meter)
Passerat Löftaån på 2 ställen
Passerat Förlandavägen på 3 ställen
Passerat Dymadsbäcken på 2 ställlen
Passerat Skärbäck

Se Kartan som finns under fliken DOKUMENT, Karta över klara sträckort. Klara sträckor är RÖDA.


Första delen av sträckan så träffade vi på berg på c 0,9 m djup och de efterföljande 25-30 metrarna innehöll mycket stenar. Vid berget kommer vi att isolera ledningen så att den klarar frostdjup om 1,2m.
Efter denna lite sämre inledning så gick det väldigt bra hela vägen fram till Löftaån. Sista 15-20 metrarna fram till Löftaån grävs med grävmaskin.

Nu per 5/7
har vi förlagt ca 2.500 meter av vår stamledning. Sträckningen är från Bykärr fram till Axtorp och vidare västerut mot Fågelsångsvägen fram till och med Skärbäcken som vi passerat. Vi får nog vänta till efter vecka 31 med att börja gräva österut mot Råg och fastigheterna vid Stockaredsvägen på grund av att avsedda resurser inte är lediga från Dugatorp ännu.

Nästa område som stamledningen förläggs är öster om Förlandavägen för att förse fastigheterna längs Äskhultsvägen med sin stamledning, planen är att göra den delen klar till semestern V29 - V31.

Efter semestern med start V32 börjar vi väster om Skärbäck och gräver efter Fågelsångsvägen. 
Samtidigt börjar antagligen grävningen mot Råg.

Mjetb, vår entreprenör kommer att ha semester veckorna 29, 30 och 31.

Efter vecka 32 räknar vi med att börja med Enebacksvägen. Efter Enebacksvägen står Västra Skog i tur.
Se gärna på kartan som heter AVLOPPSKARTA 1 under DOKUMENT/ANLÄGGNINGSDOKUMET Den kan förstoras i programmet som läser inkartan så att den blir lättare att läsa av.

Vi planerar för att samla fastighetsägarna runt Enebacksvägen innan byggstart för att diskutera tillvägagångssättet eftersom vi förutser att det kommer att påverka de boende i hög grad.

Fastighet för pumpstation

Förlanda avloppsförening har tillsammans med föreningen Dugatorp valt entreprenör som ska bygga våra VA anläggningar samt lägga ned tomma fiberrör. Stockared ( 15 medlemmar) har hoppat av och väljer annan entreprenör. Samarbetet med Stockared fortsätter enligt uppgjord plan.

Efter utvärderande av anbuden – 2 anbud inlämnade valde vi tillsammans att utse MJETAB från Kungälv som vår entreprenör. Projektledare från MJETAB blir Mikael Jonsson.
Vi kommer att under januari färdigförhandla villkoren och då skriva under avtalet – Ett avtal för varje förening.
Grävning planeras att starta i februari om vädret tillåter. Början sker i Dugatorp, därefter Stockared och sist Förlanda.
Anläggningen kommer att byggas och tryckprovas etappvis. Detaljplan utarbetas i januari.
Entreprenören tror att med rätt väderförutsättningar kommer vi att vara klara under 2017 med den centrala anläggningen. När var och hur respektive fastighet kommer att kopplas in har ännu inte planerats.

När det gäller bredbandet, val av kommunikationsoperatör, dvs den/de som tillhandahåller själva signalen resp den/de som har tjänsteutbudet
internet, tv och telefonitjänsteran så måste vi göra en upphandling enligt Jorbruksverkets regler.
Upphandlingen pågår, förfrågningsunderlag ligger ute på en internationell Webb, Anbudssvar ska ges senast 15/2 2017.

En upphandling av systemleverantör ska också ske enligt jorbruksverkets regler. Systemleverantören är den som leverar all  passiv utrustning. Det innebär "iblåsning" och skarvning av alla fibertrådar mm. Förfrågningsunderlag läggs ut inom kort. Anbudssvaren ska var inne till den 15/4 2017.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se de två kommunikationsoperatörena som anmält intresse av att ge anbud till 15/2 så kan du se deras utbud i nedanstående länkar.

För att se Stadsnäts utbud av tjänster så gå in och titta på www.openuniverse.se och välj Kungsbacka bredband 
För att se Zitius utbud  gå in och titta på http://halland.qmarket.se/privat

Just nu pågår arbetet med att sammanställa och förbereda många och långa dokument som ska skickas in till Jordbruksverket innan vi kan skicka in fakturor för att få delbetalningar från beviljat bredbandsstöd.

Bredbandsbidrag:
Goda Nyheter. Länsstyrelsen har beviljat föreningen Bredbandsbidrag. Bidraget vi får täcker 60 % av nedlagda kostnader för bredbandet. Vissa villkor ska dock uppfyllas, bland annat ska allt vara klart till den 1/7 2018. Övriga villkor kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. 

Angående IP-onlys avtal med region Halland om fibernät
IP-only har slutit ett avtal om att leverera fiberuppkoppling till alla hushåll i Halland. Föreningen har hat möte med representanter från IP-only. I denna länk finns mer information.

Goda nyheter från kommunen:
Vår ansökan om Strandskydssdispens har godkänts av kommunen den 19/5 2016.
Ansökan om förhandsbesked för att bygga vårt pumphus är nu klart. Grannarna har haft tid att yttra sig och nu väntar beslut i byggnadsnämnden.

Samarbetsgruppen
(Förlanda,Dugatorp,Stockared,Idala,Gällinge,
Gödatorp)

Avtalet undertecknat av alla och omfattar gemensam avloppsledning, gemensam vattenmätarbrunn, samt enskilda vatten och fiberledningar.
Förlanda o Dugatorp/Stockared har gemensam vattenledning, fiberrör fram till Bykärr. Idala ansvarar för byggandet.

Tekniska nämnden har enigt beslutat att vi får teckna VA avtal enligt de "gamla" reglerna dvs att vi INTE behöver bilda en Samfällighet utan får teckna VA avtal med kommunen i den förening som vi nu har. Inga retroaktiva regler tillåts. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Protokollet skrivs ut och tillkännages om tre arbetsdagar - räknat från 2016-11-24, sedan finns det 7 arbetsdagar för överklagande av beslutet. Nämnden kan inte överklaga utan det är medborgarna som kan överklaga och då försenas det hela en tid. Dock är det inte troligt att någon överklagar, men ....

Föreningen kommer dock att skriva ett avtalsservitut med varje fastighet om att fastigheten har rätt att utnyttja föreningens ledningssystem. Inskrivningen av detta avtalsservitut kommer att kosta 375 kr per fastighet. Dvs otroligt mycket billigare än att bilda samfällighet och samfällighetsförening.

Tekniska Förvaltningen tar nu fram anslutningsavtal för ekonomiska föreningar och kommer presentera avtalen för tekniska arbetsutskottet (TEAU) i januari 2017.

 

Information från Medlemsmötet den 19/10 2016 i Hällevik
Information om bredbandsutbyggnaden. 
För bredbandsutbyggnaden får föreningen bidrag från Länsstyrelsen med max 60 % av kostnaden. Kravet för bidraget är 136 driftsatta anslutningar samt att de tekniska kraven uppfylls. Utbyggnaden ska vara klar senast 2018-07-01, dock finns möjlighet till förlängning. Föreningens medlemmar betalar in kostnaden för bredbandet till föreningen, föreningen betalar fakturan för kostnaderna till entreprenören. Därefter skickar föreningen fakturan till länsstyrelsen som därefter betalar ut bidraget.
Medlemmarna betalar in 20 000 kr. När bredbandsbidraget erhållits får föreningen tillbaka 26 295 kr per medlem. Hur dessa pengar ska disponeras beslutas av styrelsen när kostnaderna för all installation är betalda och klara.

Innehåll i nytt VA avtal med Kungsbacka kommun
Kommunen genomförde en avloppsinventering under 2013-2014. Kommunen rekommenderade då de kommuninnevånare med underkänt avlopp som bor utanför verksamhetsområdet, dvs. tättbebyggt område, att bilda avloppsföreningar. Från början godkände kommunen att en ekonomisk avloppsförening kunde bildas som därefter kunde söka dispens för alla medlemmar för att bygga ett kommunalt avlopp.
From 2016-08-01 gäller ett nytt VA avtal för föreningar utanför verksamhetsområdet. I detta avtal står att kommunen enbart tecknar VA-avtal med Gemensamhetsanläggningar, dvs. samfälligheter. Kommunen har då avtalsfrihet.

Vad innebär då denna förändring för medlemmarna i Förlanda avloppsförening?
När kalkylerna lades för föreningen togs inte höjd för att en eventuell gemensamhetsanläggning skulle bildas då detta över huvud taget inte var aktuellt. En gemensamhetsanläggning skulle öka kostnaderna för varje hushåll. Det finns dock vissa fördelar för föreningen med en gemensamhetsanläggning och det är att föreningen har bättre stöd att få in betalnigarna från medlemmarna. Föreningen kan även låna pengar till bra villkor, det har inte en ekonomisk förening möjlighet till.

Utmaningar för förningen blir följande:

  • Det innebär stora kostnader att bilda en gemensamhetsanläggning.
  • En gemensamhetsanläggning har ingen momsplikt.
  • Det innebär en kostnad när föreningen överförs från ekonomisk förening till gemensamhetsanläggning.

Föreningen kommer att ha 10 år på sig att övergå från ekonomisk förening till gemensamhetsanläggning från det att avtalet med kommunen är tecknat.

Vattenmätaren kommer att finnas i Gällinge. Kommunen läser av mätaren och skickar räkningen till föreningen. Föreningen i sin tur fakturerar medlemmarna.
Alla aktuella taxor för vatten och avlopp finns på kommunens hemsida: http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Avgifter

Beslut om VA avtalet tas i Tekniska nämndens arbetsutskott TEAU 2016-12-05.
När avtalet är beslutat av kommunen kommer styrelsen för Förlanda avloppsförening att sammanställa konsekvenserna för föreningen. Därefter utlyses en föreningsstämma för att besluta om hur vi går vidare. I princip har föreningen fyra val:

  •  Acceptera avtalet och ta in de pengar som fattas.
  • Försöka påverka avtalet så det blir förmånligare.
  • Driva fiberdelen vidare i ekonomisk förening
  • Avveckla föreningen och återbetala till medlemmarna.

Ambitionen är att föreningen får ett så bra avtal som möjligt.Upphandling:
Arbetsgruppen för upphandling har träffats och gått igenom Förfrågningsunderlaget för upphandlning av vårt VA o Fibernät.
Arbetet och genomförandet sker tillsammans med  de andra föreningarna.

Nya medlemmar:
Vi har fått förfrågan från fyra fastigheter om möjligheten att bli medlemmar. Information har lämnats ut och fastighetsägarna funderar.

Föreningen köper mark.

En av initiativtagarna Stefan Axelsson tar första spadtaget på marken avsedd för vår pumpstation. Spaden är undanlagd till kommande föreningsarkiv.

Grannen, ägaren till Råg 1:3 dyker upp med en
"större" spade för att gräva ned till 3 m djup så
vi kan konstatera att inget berg finns i vägen för pumpstationen.

Arbetsgrupper är utsedda vid styrelsemötet 7/6. Mer information kommer inom kort. Arbetsgrupperna finns redovisade i styrelseprotokollet.

Ny webbredaktör på plats from 18/7 2016.
Barbro Kollberg är nu webbredaktör i föreningen. Finns det någon medlem som är intresserad av att hjälpa till med utvecklingen av hemsidan? Hör av dej till Barbro via e-post till barbrok65@hotmail.com

Inbetalning per 1/7 klar
Delägaravtal klara
Markägaravtal klara
Styrelsemöte 19/8 klart
Möte med Antikvarie på Länstyrelsen klar, Se till höger på denna sida
Framtagning av kostnadsförslag för anslutning av Äskhults by.
Lämna in ansökningar för att vi ska få tillstånd att gräva vårt ledningsnät.
Transportstyrelsen - Vägundergångar
Kungsbacka Kommun - Strandskyddsdispens
Länstyrelsen - Anmälan , bla Fornminne mm
Träffar med Västkuststiftelsen
Länsstyrelsen kontaktad och kompletterande underlag inskickade.
Två arbetsgrupper med deltagare från angränsande föreningar har bildats med arbetsuppgifter om och kring kommunens plan på att etablera en pumpstation i Vidablick - Gällinge.
Styrelsemöte 3/11 -15.
 

UPPROP!!!
Om det finns någon medlem som har erfarenhet av offentlig upphandling och kan tänka sig att bidra med sitt kunnande i arbetsgruppen så hör av dig till Kurt Nilsson, 0300-542340.

Ändrad prioritering av fortsatt arbete.
Styrelsen diskuterade om vilken prioritering av våra arbetsuppgifter som ska gälla den närmaste tiden.
De tre arbetsuppgifterna som diskuterades var:

1. Att tillsammans med vår pumpleverantör besöka alla medlemmarna.
2. Att tillsammans med vår pumpleverantör gå runt och titta över var    ledningarna och pumpstationen är tänkta att ligga.
3. Starta med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad, material mm.

För att eventuellt erhålla bidrag för bredbandsutbyggnad (vilket vi ansökt om) så måste vi följa Jordbruksverkets regler för upphandling. Dessa regler påminner en hel del om de regler som finns i Lagen om Offentlig upphandling. Det innebär att vi får en lite mer ”byråkratisk”
upphandlingsprocess än om vi inte söker bidrag.

I potten ligger, om vi får maximal utdelning, ca 2 Msek så styrelsen tycker att det är värt att satsa på den lite ”tyngre” upphandlingen.

Styrelsen beslöt på sitt möte 3/11 2015 att göra följande prioritering.

1. Vi sätter genast igång med att ta fram förfrågningsunderlag enl Jordbruksverkets anvisningar. En arbetsgrupp bestående av Stefan A, Stefan H, Roger G, Kurt A, och Kurt N utsågs och rapporterar till styrelsen.
2. Besök hos alla medlemmar flyttas från i höst till i vår. Brev om tidpunkt mm kommer att skickas ut i god tid.
3. Rundvandring på den tänkta ledningssträckan kommer att göras i samband med att vi öppnar offertsvaren.

 

Information om förestånde besök hos alla medlemmar av representant från vår pumpleverantör och en styrelserepresentant.

Under närmsta tiden kommer varje fastighet att via post få ett brev från Skandinavisk Kommunalteknik. I brevet finns en tid för besöket angivet och förhandsinformation om innehållet i brevet finns nedan.

Information och rådgivning med anledning av
VA-utbyggnad Förlanda - Dugatorp

På uppdrag av styrelsen i föreningen kommer vi att besöka samtliga fastigheter inom Områden Förlanda-Stockared-Dugatorp-Dotorp, Kungsbcka Kommun som har för avsikt att ansluta till föreningens VA-nät.
Syftet med besöket är att ge information om utbyggnaden samt teknisk rådgivning om den egna VA-installationen på tomtmark.
Vid besöket kommer placeringen servisventiler att avgöras och markeras med stakkäpp.
Vid besöket kommer placeringen av den enskilda pumpstationen beslutas samt bästa ledningsdragningen över tomtmark för dricksvatten och avlopp.
Innan besöket är det bra att undersöka vart de befintliga anläggningarna är belägna på fastigheten, så som vattenbrunn, trekammarbrunn etc. Men även vart utgående avloppsrör från fastigheten är placerat, samt inkommande dricksvatten från den egna dricksvattenbrunnen idag.
Besöket kommer att vara under 20 minuter för respektive fastighetsägare, vi ber Er respektera vårt tidsschema.

Titta gärna in på leverantörens hemsida, där finns bla bra beskrivningar på den pumpstation LPS2000E som vi valt att alla ska ha på sin tomt,
utom Ekobyn och Äskhults By som måste ha en större pumpstation.
Under rubriken ANLÄGGNINGSINFORMATION finns beskrivningar av pumpstationen LPS2000E.

Leverantörens hemsida:
www.kommunalteknik.se

Vi har idag 17/6 –15 slutförhandlat med leverantör av Pumpstationer.

Valet som har gjorts tillsammans med Dugatorps och Stockareds föreningar föll på Skandinavisk Kommunalteknik. Idala föreningen har tidigare valt samma leverantör.
Avtalsförslag med detaljerad projektering av både Vatten och Avlopp  får vi i slutet av juni 2015. Projektering av Fibernätet kommer lite senare.
Därefter kommer alla myndighetskontakter att genomföras och leverantören tar fram förfrågningsunderlag för att upphandla material och entreprenörer.

Titta gärna in på leverantörens hemsida, där finns bla bra beskrivningar på den pumpstation LPS2000E som vi valt att alla ska ha på sin tomt,
utom Ekobyn som måste ha en större pumpstation.

Alla som väljer att ha ”vilande” avlopp kommer att få köpa pumpstationen till samma pris som de som redan installerar från början. Det tillkommer ev framtida prishöjningar och frakt ca (2.000:-) för de som senare köper pumpstationen.

Under rubriken ANLÄGGNINGSINFORMATION finns beskrivningar av pumpstationen LPS2000E.

Leverantörens hemsida:
www.kommunalteknik.se

Träff med övriga Avloppsföreningar i vårt område.

Onsdagen 20/5 träffades Förlanda, Dugatorp, Stockared, Gällinge, Idala föreningarna tillsammans med kommunens representant från Avd Teknik Michael Johansson på Skårs Gård.

Mickael informerade och redovisade status för kommunens ledningsdragning utefter Gällingevägen. Maskiner o manskap är för tillfället förflyttade till Torpa området för att färdigställa de ledningarna. När de är klara i Torpa så återkommer de till Gällingevägen.
Beräknad tidpunkt för att "vår" anslutningspunkt i Vidablick är klar för drift är hösten 2016.
Föreningarna kommer att få ta del av projekteringsplanen för blivande pumpstation i Vidablick.
En samarbetsgrupp utsågs för att behandla projekteringsplanen.
Vår representant är Kurt Nilsson.

 

Henrik Fredh kommer att kalla medlemmarna på Enebacksvägen till en träff på Enebacken med syfte att tillsammans diskutera och dokumentera lämplig ledningsdragning för Enebacken.
Stefan A o Kurt A detaljerar karteringen och ev flytt av pumpstation.
Roger G tar fram underlag som utvisar el o telekablar. Via Ledningskollen.
Nästa styrelsemöte är den 23/2 -15. Då tar styrelsen beslut om delägarvtalet.
Delägaravtalet distribueras till medlemmarna 1/3 -15.
Första ordinarie Föreningsstämma genomförd 20/4 2015
Markupplåtelseavtalen är distribuerade till berörda fastighetsägare.

Se äldre aktiviter under DOKUMENT / HISTORIK välj sedan  i slutet  ÄLDRE AKTIVITETER.

Kungsbacka kommuns inbjudan till alla avloppsföreningars styrelser i Hanhalsgården 11 dec 2014.

Från vår förening var Maritha, Kurt, Kurt, Stefan, Stefan och Roger närvarande.
Ett fullsatt möte med representanter för många föreningar i kommunen lyssnade och diskuterade med Michael Johansson, Avd Teknik och Mats Holstein, Avd Miljö och Hälsa. Även kartavdelningen var representerad av två personer.
Den stora nyheten som Michael presenterade var att kommunen har flyttat sin avlämningspunkt från Återvinnings- stationen i Gällinge till ”sandgropen” i Vidablick. Där etableras en kommunal pumpstation och där ska alla föreningar ansluta sina ledningar. Även Kungsbacka bredband kommer att ha sin kopplings- punkt där.

Detta innebär en stor fördel för alla föreningar, man slipper diverse vägundergångar och det blir ca 1 km kortare sträcka för oss.
En besked som kommer att påverka oss är att kommunens pumpstation är klar tidigast i början av 2016.
I övrigt kan vi konstatera att vår förening ligger väl framme och vi kan konstatera att vi har en god kunskap i jobbet med att etablera vårt Fiber o VA-nät.

Vi har fått förfrågan av Västkuststiftelsen om att
koppla in Äskhults By till vårt Ledningssystem.

Styrelsen behandlar ansökan i positiv anda och undersöker vilken påverkan på vårt lednigsnät som inkopplingen kan medföra.

Efter att föreningsstämman avslutats så öppnades en frågestund.

De flesta frågorna handlade om Delägaravtalet.
Vi började mötet med att Kurt A gick igenom den tänkta linjedragningen,
därefter ställde medlemmarn många bra frågor som samtliga besvarades av styrelsen.
På slutet var det dags att underteckna delägaravtalet för de som var redo

Vi kan notera att vi tom 2015-05-17 har fått in:
Markupplåtelseavtal: för 43 av 58 fastigheter
Delägaravtal: för 43 av 119 fastigheter

Två nya medlemmar tillkom 20/4 2015.

Den första ordinarie Föreningsstämman avhölls 2015-04-20.

Det var mycket glädjande att se att så många hade hörsammat kallelsen till ”Årsmötet”.
Stämman besöktes av drygt 70 personer.
Sittande ordförande Kurt N valdes att leda mötet och Barbro K valdes att föra protokoll.
Stämman beslutade i alla fall enligt styrelsens förslag utom ett. Under stämman kom förslaget om att vid val av styrelse inte välja både ordförande och kassör på samma mandattid.

Därför föreslog stämman att ordförande väljs om på två år, vilket antogs av stämman.

Du kan läsa protokollet under DOKUMENT/STÄMMOPROTOKOLL.


Delägarvtal i Förlanda Avloppsförening.

Alla medlemmar i föreningen kommer att behöva teckna detta avtal med föreningen.
Avtalet försöker att vara så tydligt som möjligt så att det förhoppningsvis inte ska behöva uppstå någon tvist om tolkningen av avtalet. Avtalet reglerar väsentliga punkter i relationen mellan medlemmen, föreningen och Kungsbacka kommun. En av de viktigaste funktionerna som vi önskar uppnå med avtalet är kopplingen mellan ägaren(na) och fastigheten. Vi vill att avtalet ska följa med fastigheten och att aktuell ägare för avtalet vidare till nästa ägare vid ägarskifte e dyl.
Styrelsen har enats om följande procedur för spridning och undertecknande av avtalet.
Delägaravtalet distribueras via e-post/post för genomläsning av alla medlemmar. De fastigheter som har mer än en ägare ombedes att inom ägarkretsen sprida detta avtal så att alla ägarna får möjlighet att ta del av avtalet.
Alla medlemmar ombedes att läsa igenom avtalet så fort som möjligt helst före 20/4 -15.
Eventuella frågor och synpunkter vill vi att ni framför till någon i styrelsen.
Vill ni att någon ur styrelsen besöker er för att klarlägga ev frågor så är det bara att kontakta någon i styrelsen.
I samband med att vi har vår föreningsstämma (efter stämman) så finns möjlighet att ställa frågor kring avtalet och även att underteckna avtalet.
Under perioden mellan 20/4 och 1/7 2015 kommer styrelsen att kontakta/besöka alla som inte har undertecknat avtalet för att få avtalet underskrivet.
Målsättningen är att ha alla avtal undertecknade innan nästa låneinbetalning ska göra 1/7 2015.

Informationsträffen med markägare som berörs av föreningens ledningsdragning.

Föreningen hade bjudit in alla markägare till ett informationsmöte i Samlingslokalen Hällevik i måndags kväll (23/3-15).

Mötet var välbesökt och 63% av alla markägre var närvarande/representerade.
Mötet utföll väldigt bra och många värdefulla synpunkter framkom vid Kurt Ahlqvists presentation av det planerade ledningsnätet. Den föreslagna linjedragningen accepterades i stor utsträckning,
några synpunkter och frågetecken kring området i närheten av Förlanda Kyrka ska klarläggas. Representanter från styrelsen kontaktar markägarna och diskuterar fram lämplig dragning.
Vidare framkom några uppgifter om jordvärmekablar, berg/sten,  brunnar och dräneringar som vi ska se upp för och undvika. Läget för planerad pumpstation och strömförsörjning var acceptabel.
Speciellt avtal med markägare för marken där pumpstationen ligger ska upprättas.
Förändringar som framkommer ovan dokumenteras av Kurt A i den nya kartan för vår linjedragning.
Efter att karteringen är klar kommer Markupplåtelseavtalet med tillhörande karta att distribueras till alla berörda markägare. Utskicket sker via post och kommer att ske i början av april 2015.
Utskicket innehåller två avtal och en kartbild över linjedragningen för aktuell fastighet (er).Båda avtalen är undertecknade av firmatecknare för föreningen. Markägaren(na) ombedes attskriva under avtalet med samtliga ägare och returnera avtalet i medskickat svarskuvert.

Eventuella frågor besvaras av styrelsen.

 

Medlemsmatrikel 2015.

Förening har nu tagit fram en medlemsmatrikel i pappersform.
Matrikeln kan beställas av föreningens medlemmar hos Kurt Nilsson via e-post, (kurtalmasv6@gmail.com).
Matrikeln hämtas hos Kurt på Almåsvägen 6.
Styrelsemöte har genomförts den 23/3 2015.
Protokollet kan läsas genom att klicka på texten DOKUMENT och sedan klicka på styrelseprotokoll.

Betalningsplanen för lån till föreningen framskjuten till 1/7 2015.

Vid styrelsemötet 27/1 -15 beslöts enhälligt att de planerade låneinbetalningarna skjuts 6 månader framåt.
Ny betalningsplan blir 1/7 2015, 1/1 2016, 1/7 2016 och 1/1 2017.

Den första lånefakturan kommer 15/6 2015 och förfaller tillbetalning 1/7 2015.
Skälet till att betalningsplanen flyttas fram beror främst på att:

Styrelsen vill ge medlemmarna möjlighet att läsa igenom Delägaravtalet före betalning av lånedel1.
Färdigställandet av delägaravtalet har dragit ut på tiden bland annat beroende på granskning hos Jurist.
Kommunen aviserar att avlämningspunkten i Gällinge flyttas och blir därmed försenad ca 6 mån.

Informationsträff för berörda markägare.

Föreningen kommer att bjuda in alla markägare som berörs av den tänkta ledningsdragningen till ett informationsmöte i Samlingslokalen Hällevik måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00.

Inbjudan kommer att skickas i personliga brev till alla fastighetsägare som berörs.

Texten i inbjudan kan du läsa under DOKUMENT.

Mötets innhåll:
Styrelsen presenterar sig och syftet med föreningen.
Kartor över vårt område med inritat ledningsförslag presenteras.
Vi ber alla markägare lämna sina synpunkter på förslaget. (Synpunkterna dokumenteras).
Markupplåtelseavtalet delas ut och presenteras.
Frågor och svar bokning av tidpunkt för träff med markägare för att skriva avtalet.
Övriga frågor.

 

Äldre information/dokument.